BabelSport & BiegamPomagam

Od 2013 w Łodzi powstaje nowa sekcja lekkoatletyki, która będzie reprezentować barwy SL Salos-Wodna.

Stowarzyszenie Lokalne SALOS – WODNA powstało w 1993 r. i działa przy Zespole Szkół Salezjańskich Łodzi. Od 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000080992.

 

Głównym celem stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności rozwijanie i podnoszenie na wyższy poziom ich zainteresowań sportowych, organizacja wypoczynku zimowego letniego, okolicznościowych imprez sportowych, a także kształtowanie właściwych postaw i zachowań mających wpływ na dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dotacje państwowe i składki członkowskie nie wystarczają na zwiększenie zakresu działalności organizacji, zakupu sprzętu sportowego, dofinansowanie obozów szkoleniowych, udziału w licencjonowanych zawodach sportowych, jak i przyznawanie stypendium młodym i zdolnym sportowcom.

Dlatego też niezbędna jest pomoc darczyńców w różnej formie, aby zapewnić dzieciom i młodzieży właściwe wykorzystywanie czasu wolnego i poprzez ich udział w zajęciach sportowych wpływać na oddalenie zagrożeń nieakceptowanych społecznie i szkodliwych dla zdrowia. Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie, każdy obywatel może przekazać 1% płaconego przez siebie podatku dochodowego od osób fizycznych (zamiast do budżetu państwa) na rzecz S.L. SALOS-WODNA.

Jak przekazać 1% podatku na realizację przedsięwzięć sportowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży?
Należy podać numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 0000080992 oraz koniecznie cel szczegółowy czyli SEKCJA LEKKOATLETYKI